جوایز و برندگان

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/02/05

0910 ** ** 830 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: یدالله کرد

شهر: سیستان بلوچستان

جایزه: پژو 206

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/02/05

0912 ** ** 434 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مهدیه پایان

شهر: البرز

جایزه: گوشی S9

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/06/18 16:33:52

0913 ** ** 780 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: آقای شاه‌میرزایی

شهر: -

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/06/18 16:34:55

0913 ** ** 591 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: (پاسخگو نبودند)

شهر: -

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/06/18 16:34:55

0910 ** ** 374 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: آقای سیمابه

شهر: -

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/06/18 16:34:55

0910 ** ** 902 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: آقای غلامی

شهر: -

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/06/18 16:34:55

0911 ** ** 750 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: خانم افرازیده

شهر: -

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/06/18 16:34:55

0916 ** ** 833 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: خانم قیاسی

شهر: -

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/06/18 16:34:55

0913 ** ** 317 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: آقای جلالی

شهر: -

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/06/18 16:34:55

0914 ** ** 662 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: آقای رضایی

شهر: -

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/06/18 16:34:55

0913 ** ** 207 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: آقای دهقان‌میری

شهر: -

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/06/18 16:34:55

0911 ** ** 303 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: (پاسخگو نبودند)

شهر: -

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/06/18

0913 ** ** 762 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: آقای فرهادی

شهر: -

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/07/01

0918 ** ** 369 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: علی اکبر آرمیده

شهر: همدان

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/07/01

0911 ** ** 941 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مراد زاده

شهر: آمل

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/07/01

0919 ** ** 581 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی احمدی

شهر: زنجان

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/07/01

0917 ** ** 308 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: هما محمودی

شهر: فارس

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/07/01

0919 ** ** 113 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حسن طباطائی

شهر: سمنان

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/07/01

0915 ** ** 135 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه سرگزی

شهر: زابل

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/07/01

0914 ** ** 183 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: پرویز حسن قلی زاده

شهر: تبریز

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/07/01

0911 ** ** 407 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محسن نصیری

شهر: قم

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/07/01

0913 ** ** 064 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: (پاسخگو نبودند)

شهر: -

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/07/01

0917 ** ** 983 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: (پاسخگو نبودند)

شهر: -

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/07/01

0917 ** ** 583 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: (پاسخگو نبودند)

شهر: -

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/07/12

910* ** ** 910 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: خدیجه صابر

شهر: تهران

جایزه: پژو 206

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/08/30

0918 ** ** 284 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مریم شهبازی

شهر: کرمانشاه

جایزه: 100 میلیون تومان

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/10/01

0910 ** ** 349 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سمیرا قائم پناه

شهر: البرز

جایزه: 100 میلیون تومان

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/11/01

0919 ** ** 150 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سحر سلیمانی ها

شهر: تهران

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/11/01

0911 ** ** 470 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: زهرا مظاهری

شهر: انزلی

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/11/01

0914 ** ** 076 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مریم درویشی

شهر: ارومیه

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/11/01

0910 ** ** 229 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: رقیه شوری

شهر: تهران

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/11/01

0919 ** ** 164 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: انیس حسینی

شهر: رودهن

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/02/03

0912 ** ** 960 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: علی دهقان پور

شهر: تهران

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/02/03

0913 ** ** 174 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سمیه طاسیدی

شهر: اردل

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/02/03

0990 ** ** 553 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: احمد حق شناس

شهر: شاهین شهر

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/02/03

0919 ** ** 391 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: منصور اسکانی

شهر: تهران

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/02/03

0913 ** ** 529 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی شیخ دارانی

شهر: داران

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/12/26

- :شماره

نام و نام‌خانوادگی: پریوش عبداللهی

شهر: بوشهر

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/12/26

- :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محسن قاسمی

شهر: مازندران

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/12/26

- :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا علیرضایی

شهر: اصفهان

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/12/26

- :شماره

نام و نام‌خانوادگی: زهره نظری

شهر: گیلان

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/12/26

- :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حامد ایرانی

شهر: کرمان

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/12/15

0912 ** ** 234 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: امیر نیکوزاد

شهر: خوزستان

جایزه: دوچرخه برقی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/03/18

0919 ** ** 031 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محمد خراسانی

شهر: تهران

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/03/18

0991 ** ** 891 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: آیلار پناهی

شهر: تبریز

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/03/18

0919 ** ** 617 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: میثم داداشی

شهر: زنجان

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/03/18

0914 ** ** 459 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: رضا قاسمی

شهر: اردبیل

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/03/18

0917 ** ** 652 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حلیمه کهن

شهر: هرمزگان

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/03/21

0919 ** ** 182 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: لیلا محمدپور حلاج

شهر: شبستر

جایزه: گوشی هوشمند

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/04

0912 ** ** 549 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: علی محمد امراللهی

شهر: تهران

جایزه: گوشی هوشمند

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/18

0919 ** ** 101 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: زهره الیکایی

شهر: گرمسار

جایزه: Galaxy S10

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/18

0936 ** ** 289 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: خاطره فروهر

شهر: اصفهان

جایزه: 500 هزار تومان

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/17

0917 ** ** 006 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حسن اسلام جو

شهر: شیراز

جایزه: 500 هزار تومان

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/03/28

0919 ** ** 928 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: بهروز اسمعیل زاده

شهر: زنجان

جایزه: گوشی هوشمند

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/19

0918 ** ** 077 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محمد خاسی

شهر: سقز

جایزه: 500 هزار تومان

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/21

0912 ** ** 699 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: رضا سلمان پور

شهر: تهران

جایزه: 500 هزار تومان

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/20

0919 ** ** 320 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: صادق حاتمی

شهر: ایلام

جایزه: 500 هزار تومان

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/25

0919 ** ** 386 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مریم نوری فر

شهر: تهران

جایزه: گوشی هوشمند

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/24

0915 ** ** 256 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: زهرا اجرایی

شهر: اردکان

جایزه: 500 هزار تومان

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/22

0990 ** ** 871 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سید مجتبی عابدی

شهر: تهران

جایزه: 500 هزار تومان

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/31

0914 ** ** 057 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: ماشاالله انتظاری

شهر: تبریز

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/31

0912 ** ** 223 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مائده صالحی

شهر: کرج

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/31

0912 ** ** 218 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا رمضانی علوی

شهر: تهران

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/31

0919 ** ** 520 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: فصل ربی حیدری

شهر: اسلامشهر

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/31

0918 ** ** 458 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: نوری حکیمی

شهر: بانه

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/05/08

0990 ** ** 541 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: منصور پورمراد

شهر: شاهین دژ

جایزه: آیفون XR

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/05/22

0916 ** ** 306 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: منصور طهماسبی فولادی

شهر: خرم آباد

جایزه: گوشی هوشمند

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/05/31

0912 ** ** 368 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محبوبه بابامیری سید

شهر: قم

جایزه: پژو 206

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/06/05

0914 ** ** 644 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: بهمن نوتاش

شهر: پارس آباد مغان

جایزه: گوشی هوشمند

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/06/12

0912 ** ** 369 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مریم رضایی

شهر: تهران

جایزه: گوشی هوشمند

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/06/26

0912 ** ** 614 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مهدی قریبی

شهر: تهران

جایزه: سفر کربلا و مشهد

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/06/26

0913 ** ** 068 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: اصغر فلاح

شهر: کاشان

جایزه: سفر کربلا و مشهد

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/06/26

0910 ** ** 305 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حسن بیرقی

شهر: تهران

جایزه: سفر کربلا و مشهد

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/06/31

0919 ** ** 156 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: آرزو نوروزی

شهر: تهران

جایزه: پژو 206

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/07/02

0914 ** ** 112 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: علی صبوت

شهر: تبریز

جایزه: سفر کربلا و مشهد

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/07/02

0910 ** ** 920 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: شهاب نیری

شهر: پردیس

جایزه: سفر کربلا و مشهد

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/07/09

0910 ** ** 568 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی فروغی

شهر: تهران

جایزه: سفر کربلا و مشهد

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/07/09

0910 ** ** 962 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: معصومه حیدری

شهر: قم

جایزه: سفر کربلا و مشهد

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/07/23

0912 ** ** 832 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: امیرمجتبی فارسی جانی

شهر: تهران

جایزه: یک دستگاه XBOX یا PS4

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/08/21

0936 ** ** 997 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: ام لیلا عبدالملکی

شهر: تنکابن

جایزه: iPhone 11 Pro

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/09/12

0918 ** ** 369 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حسین فعله گری

شهر: قروه

جایزه: iPhone 11

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/09/26

0919 ** ** 226 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: یوسف دارابی

شهر: ملارد

جایزه: 1 دستگاه PS4

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/10/02

0916 ** ** 389 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حسین افشون

شهر: اهواز

جایزه: 3 خودرو 206

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/10/03

0919 ** ** 074 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: اصغر کابلی

شهر: زنجان

جایزه: 1 دستگاه PS4

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/10/03

0990 ** ** 705 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: کمیل وندایی

شهر: همدان

جایزه: دوربین عکاسی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/10/03

0919 ** ** 865 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محبوبه حسینی

شهر: تهران

جایزه: گوشی هوشمند A50

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/10/10

0918 ** ** 199 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: علی عسگری

شهر: کرمانشاه

جایزه: 1 دستگاه PS4

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/10/24

0913 ** ** 789 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: احمد حسن پور

شهر: لردگان

جایزه: گوشی هوشمند A50

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/11/01

0919 ** ** 474 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه زارعی کهبد

شهر: رشت

جایزه: 2 خودروی 206

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/11/15

0919 ** ** 325 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محمود معدنچی

شهر: تهران

جایزه: گوشی هوشمند A50

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/12/01

0919 ** ** 524 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: رضا قنبری

شهر: اراک

جایزه: پژو 206

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/12/01

0911 ** ** 342 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سیده فاطمه اقبالیان

شهر: رشت

جایزه: iPhone 11

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/12/13

0911 ** ** 531 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: وحید گیائی

شهر: گیلان

جایزه: 1 دستگاه PS4

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/12/13

0913 ** ** 564 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: نسیم بردونی

شهر: اردستان

جایزه: گوشی هوشمند A50

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/12/20

0919 ** ** 911 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: زهرا عسگری

شهر: تهران

جایزه: Galaxy S20

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/12/27

0910 ** ** 104 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حسن خدادادی

شهر: زنجان

جایزه: iPhone 11

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/01/03

0912 ** ** 282 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محمد دهقانی فیروزآبادی

شهر: قم

جایزه: پژو 206

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/01/23

0915 ** ** 583 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سیدمحمود حسینی

شهر: تربت حیدریه

جایزه: iPhone 11 یا Galaxy S20

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/02/01

0990 ** ** 055 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سکینه عباسیان

شهر: ساوه

جایزه: گوشی iPhoneXR

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/02/01

0918 ** ** 320 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: فرزاد محمدزاده

شهر: سنندج

جایزه: پژو 206

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/02/08

0910 ** ** 181 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محسن کریمی

شهر: کرج

جایزه: 2 گوشی هوشمند سامسونگ

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/02/08

0917 ** ** 644 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: موسی بابایی

شهر: چرام

جایزه: 2 گوشی هوشمند سامسونگ

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/02/22

0915 ** ** 076 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: رضا مجرد

شهر: تربت حیدریه

جایزه: iPhone XR

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/02/22

0993 ** ** 921 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: خدیجه جهانی

شهر: همدان

جایزه: 10 ربع سکه برای 10 نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/02/22

0991 ** ** 296 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: فرهاد ملکی

شهر: کهریزک

جایزه: 10 ربع سکه برای 10 نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/02/22

0917 ** ** 138 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حسین بهرامی

شهر: میناب

جایزه: 10 ربع سکه برای 10 نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/02/22

0913 ** ** 864 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: زهرا قوشی

شهر: اصفهان

جایزه: 10 ربع سکه برای 10 نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/02/22

0910 ** ** 915 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: امینه رئیسی

شهر: قم

جایزه: 10 ربع سکه برای 10 نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/02/22

0938 ** ** 779 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: احمد سیف علیپور

شهر: کرمان

جایزه: 10 ربع سکه برای 10 نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/02/22

0914 ** ** 515 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محمد میرزائی

شهر: تبریز

جایزه: 10 ربع سکه برای 10 نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/02/22

0935 ** ** 654 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: لیلا روزبهانی

شهر: ملایر

جایزه: 10 ربع سکه برای 10 نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/02/22

0913 ** ** 021 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: احمد علی ایلخانی پور

شهر: کرمان

جایزه: 10 ربع سکه برای 10 نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/02/22

0919 ** ** 699 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سیدحسین موسوی

شهر: قزوین

جایزه: 10 ربع سکه برای 10 نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/02/29

0919 ** ** 872 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مسلم بیگدلی

شهر: زنجان

جایزه: 3 کمک هزینه سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/02/29

0991 ** ** 721 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا علیزاده

شهر: کرمانشاه

جایزه: 3 کمک هزینه سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/02/29

0919 ** ** 855 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محمدحسین شکری

شهر: لواسان

جایزه: 3 کمک هزینه سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/03/12

0919 ** ** 942 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: داود کاسی پور

شهر: قزوین

جایزه: 3ربع سکه برای 3نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/03/12

0918 ** ** 171 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سجاد تیموریان

شهر: ایلام

جایزه: 3ربع سکه برای 3نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/03/12

0918 ** ** 474 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حسین ابراهیمی

شهر: مرکزی

جایزه: 3ربع سکه برای 3نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/03/12

0914 ** ** 417 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: غنیمت جنگاه

شهر: اردبیل

جایزه: گوشی هوشمند سامسونگ

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/03/20

0901 ** ** 637 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: فرشته بازقندی

شهر: سبزوار

جایزه: گوشی iPhone XR

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/03/26

0914 ** ** 608 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: رسول نسیمی

شهر: تبریز

جایزه: 10 ربع سکه به 10 نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/03/26

0917 ** ** 341 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: جهانگیر شیرخانی

شهر: آباده

جایزه: 10 ربع سکه به 10 نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/03/26

0917 ** ** 764 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: زهرا افراه

شهر: ارسنجان

جایزه: 10 ربع سکه به 10 نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/03/26

0914 ** ** 693 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: اکرم جعفری

شهر: اردبیل

جایزه: 10 ربع سکه به 10 نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/03/26

0913 ** ** 500 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حسین سابقی

شهر: خراسان جنوبی

جایزه: 10 ربع سکه به 10 نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/03/26

0917 ** ** 820 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حسین قلندری

شهر: بوشهر

جایزه: 10 ربع سکه به 10 نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/03/26

0913 ** ** 250 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: شیرین کنارکردی

شهر: اصفهان

جایزه: 10 ربع سکه به 10 نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/03/26

0919 ** ** 623 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: زهرا امینائی

شهر: تهران

جایزه: گوشی هوشمند سامسونگ

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/03/26

0915 ** ** 140 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: آدم صابروزهی

شهر: سیستان و بلوچستان

جایزه: 10 ربع سکه به 10 نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/03/26

0916 ** ** 201 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محمد رحیم خانی

شهر: خوزستان

جایزه: 10 ربع سکه به 10 نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/03/07

0919 ** ** 427 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: رضا هدایتی

شهر: قم

جایزه: پژو 206

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/04/10

0919 ** ** 004 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: عبدالرضا طاهری

شهر: کرج

جایزه: گوشی هوشمند سامسونگ

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/04/16

0991 ** ** 381 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: انسیه کریم زاده مقدم

شهر: تربت حیدریه

جایزه: پژو 206

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/04/23

0919 ** ** 462 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: شهرزاد روح

شهر: تهران

جایزه: 5ربع سکه برای 5نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/04/23

0910 ** ** 841 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: میکائیل قلی پور

شهر: تهران

جایزه: 5ربع سکه برای 5نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/04/23

0918 ** ** 371 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: ادریس کارگر

شهر: مریوان

جایزه: 5ربع سکه برای 5نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/04/23

0913 ** ** 135 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: جواد عابدی

شهر: اصفهان

جایزه: 5ربع سکه برای 5نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/04/23

0930 ** ** 353 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حسن زادسر

شهر: بندر لنگه

جایزه: 5ربع سکه برای 5نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/04/23

0918 ** ** 075 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مهدی سلیمی

شهر: کرمانشاه

جایزه: گوشی هوشمند سامسونگ

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/04/30

0917 ** ** 380 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سعادت تعمیدی باغ بهزادی

شهر: چهارمحال و بختیاری

جایزه: گوشی هوشمند سامسونگ

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/05/06

0916 ** ** 315 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: نرجس سلیمانی فر

شهر: قم

جایزه: گوشی هوشمند سامسونگ

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/05/23

0991 ** ** 982 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: عبداله بردیا

شهر: اصفهان

جایزه: 3 جایزه 5 میلیون تومانی

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/05/23

0913 ** ** 150 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: فریبا نوائی بروجنی

شهر: اصفهان

جایزه: 3 جایزه 5 میلیون تومانی

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/05/23

0915 ** ** 172 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: عبدالرحمان جانی قندک

شهر: مشهد

جایزه: 3 جایزه 5 میلیون تومانی

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/05/23

0916 ** ** 685 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سید اکبر صالحی

شهر: خوزستان

جایزه: پژو 206

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/06/02

0917 ** ** 772 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: ملیحه نجمائی

شهر: هرمزگان

جایزه: گوشی هوشمند سامسونگ

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/06/16

0990 ** ** 089 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حمزه روشندل

شهر: نیک شهر

جایزه: گوشی هوشمند سامسونگ

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/06/23

0939 ** ** 232 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: اسمعیل علی نصب

شهر: کرج

جایزه: گوشی هوشمند سامسونگ

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/07/01

0991 ** ** 300 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حلیمه موسوی نسب

شهر: لامرد

جایزه: گوشی هوشمند سامسونگ

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/07/07

0914 ** ** 788 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: شهلا پاک پور

شهر: تبریز

جایزه: پژو 206

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/07/13

0919 ** ** 233 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: هومن پنجه شاهی

شهر: تهران

جایزه: 3 کمک هزینه سفر به عتبات

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/07/13

0939 ** ** 883 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا آقایی

شهر: کرج

جایزه: 3 کمک هزینه سفر به عتبات

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/07/13

0918 ** ** 922 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محسن گروسی

شهر: نسیم شهر

جایزه: 3 کمک هزینه سفر به عتبات

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/07/28

0913 ** ** 379 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی جلالی

شهر: اردکان

جایزه: گوشی هوشمند سامسونگ

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/07/28

0991 ** ** 469 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی هاشمی

شهر: اصفهان

جایزه: 3 ربع سکه

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/07/28

0917 ** ** 424 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حمزه دانش فر

شهر: نی ریز

جایزه: 3 ربع سکه

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/07/28

0910 ** ** 346 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: خسرو میرزاپور

شهر: مراغه

جایزه: 3 ربع سکه

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/08/06

0915 ** ** 958 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: عباسعلی جناتی

شهر: سبزوار

جایزه: گوشی هوشمند سامسونگ

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/08/20

0914 ** ** 209 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محمدعلی محمدی

شهر: ماکو

جایزه: گوشی هوشمند سامسونگ

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/08/26

0914 ** ** 170 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: علی مردانی

شهر: ارومیه

جایزه: پژو 206

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/09/12

0913 ** ** 134 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: پریسا حیسنی

شهر: تهران

جایزه: 3ربع سکه برای 3نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/09/12

0911 ** ** 015 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مهدی باقری فر

شهر: نوشهر

جایزه: 3ربع سکه برای 3نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/09/12

0935 ** ** 620 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا شیخ مکانی

شهر: پلدختر

جایزه: 3ربع سکه برای 3نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/09/27

0913 ** ** 133 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حسن اصلانی نیا

شهر: مشهد

جایزه: گوشی هوشمند پرچمدار

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/09/27

0913 ** ** 461 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سید علی موسوی مورکانی

شهر: لنجان

جایزه: 3 ربع سکه برای 3 نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/09/27

0912 ** ** 508 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سید محسن حسینی

شهر: قم

جایزه: 3 ربع سکه برای 3 نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/09/27

0911 ** ** 308 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: عسگر علی نیا آهندانی

شهر: رشت

جایزه: 3 ربع سکه برای 3 نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/09/30

0912 ** ** 311 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: ثمانه نشهری

شهر: همدان

جایزه: 3ربع سکه برای 3نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/09/30

0915 ** ** 794 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: زیبا بارانی

شهر: قلعه گنج

جایزه: 3ربع سکه برای 3نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/09/30

0919 ** ** 309 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: معصومه رحمتی

شهر: تهران

جایزه: 3ربع سکه برای 3نفر

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/09/30

0915 ** ** 680 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: علی ایزانلو

شهر: بجنورد

جایزه: 20 جایزه 50 میلیون تومانی

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/10/07

0911 ** ** 065 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حسین حیدری خوشکاروندانی

شهر: آستانه اشرفیه

جایزه: 20 جایزه 50 میلیون تومانی

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/10/14

0917 ** ** 088 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: معین بلاغی اینالو

شهر: فارس

جایزه: 20 جایزه 50 میلیون تومانی

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/10/22

0916 ** ** 256 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سید رسول طباطبائی پیکانی

شهر: اصفهان

جایزه: 20 جایزه 50 میلیون تومانی

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/11/05

0913 ** ** 245 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سمیه عبدی

شهر: یزد

جایزه: 20 جایزه 50 میلیون تومانی

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/11/12

0911 ** ** 700 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: الهام لاله رنگی

شهر: گرگان

جایزه: هفته های 50 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/11/19

0914 ** ** 252 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حامد علی نژاد علویان

شهر: مراغه

جایزه: هفته های 50 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/11/26

0915 ** ** 842 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مینا سلحشوران

شهر: سیستان و بلوچستان

جایزه: هفته های 50 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/12/12

0912 ** ** 513 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سمیه عظیمی

شهر: تهران

جایزه: پژو 206

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/12/30

0993 ** ** 732 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مریم طباطبائی

شهر: تبریز

جایزه: جوایز 50 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/12/30

0911 ** ** 787 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: منصوره حیدری آلوکنده

شهر: مازندران

جایزه: جوایز 50 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/12/30

0933 ** ** 054 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: علی احمدی

شهر: خوی

جایزه: 20 جایزه 50 میلیون تومانی

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/01/25

0912 ** ** 313 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه فرج الهی

شهر: تهران

جایزه: گوشی هوشمند سامسونگ

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/01/09

0916 ** ** 965 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محسن نعمتی

شهر: فارس

جایزه: جوایز 50 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/01/09

0915 ** ** 156 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محمد علیزاده

شهر: خراسان جنوبی

جایزه: جوایز 50 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/11/05

0991 ** ** 775 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: معصومه شاهمرادی

شهر: زنجان

جایزه: 20 جایزه 50 میلیون تومانی

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/01/29

0917 ** ** 381 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حسین آذین فر

شهر: فارس

جایزه: جوایز 50 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/02/05

0918 ** ** 491 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محسن یاوری

شهر: کرمانشاه

جایزه: جوایز 50 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/02/19

0937 ** ** 095 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: معصومه روحی

شهر: مازندران

جایزه: جوایز 50 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/02/27

0913 ** ** 672 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سجاد قنبری زاده

شهر: کرمان

جایزه: جوایز 50 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/03/05

0919 ** ** 126 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: علی دشتی

شهر: اردبیل

جایزه: پژو 206

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/03/30

0919 ** ** 419 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی سازور

شهر: تهران

جایزه: 2 گوشی هوشمند سامسونگ

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/03/30

0919 ** ** 360 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: داریوش هلیلی

شهر: تهران

جایزه: 2 گوشی هوشمند سامسونگ

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/04/06

0913 ** ** 603 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا غفوری زارج

شهر: یزد

جایزه: جوایز 50 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/04/22

0913 ** ** 369 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مسعود میمندی

شهر: یزد

جایزه: پلی استیشن 5

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/04/31

0992 ** ** 316 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: هوشنگ جمشیدیان

شهر: اصفهان

جایزه: Play Station 5

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/05/07

0917 ** ** 186 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: زهرا هدایتی راد

شهر: کهکیلویه و بویر احمد

جایزه: پژو 206

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/05/17

0918 ** ** 204 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: فرهود بختیاری

شهر: همدان

جایزه: Play Station 5

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/05/24

0993 ** ** 244 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: فرضعلی کشتکار باقری

شهر: قزوین

جایزه: 3 کمک هزینه سفر به عتبات

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/05/24

0918 ** ** 796 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مجید مجد

شهر: محلات

جایزه: 3 کمک هزینه سفر به عتبات

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/05/24

0913 ** ** 452 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: نرگس خالقی قنات غستانی

شهر: کرمان

جایزه: 3 کمک هزینه سفر به عتبات

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/06/07

0991 ** ** 435 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مسلم نوبهار

شهر: اردبیل

جایزه: پژو 206

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/06/22

0914 ** ** 460 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سمیرا نازی

شهر: نقده

جایزه: 3 ربع سکه طلا

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/06/22

0992 ** ** 936 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مسعود پالانی

شهر: کرند غرب

جایزه: 3 ربع سکه طلا

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/06/22

0939 ** ** 519 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: شهربان روهنده پور

شهر: رودان

جایزه: 3 ربع سکه طلا

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/07/04

0930 ** ** 153 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حمید محمد صادقی

شهر: قوچان

جایزه: 3 کمک هزینه سفر به عتبات

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/07/04

0913 ** ** 173 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی حقیقت

شهر: گلپایگان

جایزه: 3 کمک هزینه سفر به عتبات

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/07/04

0913 ** ** 190 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: احمد منوچهری نیا

شهر: کرمان

جایزه: 3 کمک هزینه سفر به عتبات

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/07/18

0919 ** ** 193 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محمد محبی

شهر: تهران

جایزه: شمش طلا 10 گرمی

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/08/05

0918 ** ** 735 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مسعود بیدمشگی

شهر: کرمانشاه

جایزه: پژو 206

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/08/16

0990 ** ** 575 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سید سعید معین

شهر: مشهد

جایزه: گوشی هوشمند

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/08/23

0916 ** ** 212 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سپیده شیعتی

شهر: دزفول

جایزه: 3 ربع سکه طلا

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/08/23

0910 ** ** 572 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سید نورالدین حسینی فرد

شهر: لرستان

جایزه: 3 ربع سکه طلا

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/08/23

0913 ** ** 187 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: بی بی رباب سیدی یزد

شهر: یزد

جایزه: 3 ربع سکه طلا

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/08/30

0910 ** ** 984 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: کامران عرب

شهر: قزوین

جایزه: Play Station 5

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/09/08

0913 ** ** 033 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حسن مهرابی کوشکی

شهر: اصفهان

جایزه: پژو 206

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/09/16

0919 ** ** 614 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: عباس صفر زاده طراز کوهی

شهر: تهران

جایزه: 3 ربع سکه طلا

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/09/16

0990 ** ** 257 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سمانه امیر صالحی

شهر: آمل

جایزه: 3 ربع سکه طلا

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/09/16

0918 ** ** 122 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سید سلام محمدی

شهر: سقز

جایزه: 3 ربع سکه طلا

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/10/01

0910 ** ** 984 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: کامران عرب

شهر: قزوین

جایزه: جایزه 50میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/10/19

0911 ** ** 427 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سیده سحر نورانی نجفی

شهر: تالش

جایزه: پژو 206

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/11/06

0914 ** ** 624 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حسین مقیمی حیدرانلو

شهر: آذربایجان غربی

جایزه: جایزه 50میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/11/27

0915 ** ** 214 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سید مصطفی سیدی مقدم

شهر: خراسان رضوی

جایزه: جایزه 50میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/12/08

0937 ** ** 902 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: اکرم اردی مجارشین

شهر: آذربایجان شرقی

جایزه: پژو 206

تاریخ قرعه‌کشی: 1400/12/20

0914 ** ** 911 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سحر قربانی خلیفه قشلاقی

شهر: اردبیل

جایزه: جایزه 50 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1401/01/16

0915 ** ** 291 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مهدی ایلچی

شهر: خراسان رضوی

جایزه: جایزه 50 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1401/01/29

0935 ** ** 045 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: رضا تیموری

شهر: تهران

جایزه: جایزه 50 میلیونی

تاریخ قرعه کشینام و نام خانوادگیشمارهشهرجایزه
1397/02/05یدالله کرد0910 ** ** 830سیستان بلوچستانپژو 206
1397/02/05مهدیه پایان0912 ** ** 434 البرزگوشی S9
1397/06/18 16:33:52آقای شاه‌میرزایی0913 ** ** 780-سفر زیارتی
1397/06/18 16:34:55(پاسخگو نبودند)0913 ** ** 591-سفر زیارتی
1397/06/18 16:34:55آقای سیمابه0910 ** ** 374-سفر زیارتی
1397/06/18 16:34:55آقای غلامی0910 ** ** 902-سفر زیارتی
1397/06/18 16:34:55خانم افرازیده0911 ** ** 750-سفر زیارتی
1397/06/18 16:34:55خانم قیاسی0916 ** ** 833-سفر زیارتی
1397/06/18 16:34:55آقای جلالی0913 ** ** 317-سفر زیارتی
1397/06/18 16:34:55آقای رضایی0914 ** ** 662-سفر زیارتی
1397/06/18 16:34:55آقای دهقان‌میری0913 ** ** 207-سفر زیارتی
1397/06/18 16:34:55(پاسخگو نبودند)0911 ** ** 303-سفر زیارتی
1397/06/18آقای فرهادی0913 ** ** 762-سفر زیارتی
1397/07/01علی اکبر آرمیده0918 ** ** 369همدانسفر زیارتی
1397/07/01مراد زاده0911 ** ** 941آملسفر زیارتی
1397/07/01مصطفی احمدی0919 ** ** 581زنجانسفر زیارتی
1397/07/01هما محمودی0917 ** ** 308فارسسفر زیارتی
1397/07/01حسن طباطائی0919 ** ** 113سمنانسفر زیارتی
1397/07/01فاطمه سرگزی0915 ** ** 135زابلسفر زیارتی
1397/07/01پرویز حسن قلی زاده0914 ** ** 183تبریزسفر زیارتی
1397/07/01محسن نصیری0911 ** ** 407قمسفر زیارتی
1397/07/01(پاسخگو نبودند)0913 ** ** 064-سفر زیارتی
1397/07/01(پاسخگو نبودند)0917 ** ** 983-سفر زیارتی
1397/07/01(پاسخگو نبودند)0917 ** ** 583-سفر زیارتی
1397/07/12خدیجه صابر910* ** ** 910تهرانپژو 206
1397/08/30مریم شهبازی0918 ** ** 284کرمانشاه100 میلیون تومان
1397/10/01سمیرا قائم پناه0910 ** ** 349البرز100 میلیون تومان
1397/11/01سحر سلیمانی ها0919 ** ** 150تهران5 جایزه 20 میلیونی
1397/11/01زهرا مظاهری0911 ** ** 470انزلی5 جایزه 20 میلیونی
1397/11/01مریم درویشی0914 ** ** 076ارومیه5 جایزه 20 میلیونی
1397/11/01رقیه شوری0910 ** ** 229تهران5 جایزه 20 میلیونی
1397/11/01انیس حسینی0919 ** ** 164رودهن5 جایزه 20 میلیونی
1398/02/03علی دهقان پور0912 ** ** 960تهران5 جایزه 20 میلیونی
1398/02/03سمیه طاسیدی0913 ** ** 174اردل5 جایزه 20 میلیونی
1398/02/03احمد حق شناس0990 ** ** 553شاهین شهر5 جایزه 20 میلیونی
1398/02/03منصور اسکانی0919 ** ** 391تهران5 جایزه 20 میلیونی
1398/02/03مرتضی شیخ دارانی0913 ** ** 529داران5 جایزه 20 میلیونی
1397/12/26پریوش عبداللهی-بوشهر5 جایزه 20 میلیونی
1397/12/26محسن قاسمی-مازندران5 جایزه 20 میلیونی
1397/12/26محمدرضا علیرضایی-اصفهان5 جایزه 20 میلیونی
1397/12/26زهره نظری-گیلان5 جایزه 20 میلیونی
1397/12/26حامد ایرانی-کرمان5 جایزه 20 میلیونی
1397/12/15امیر نیکوزاد0912 ** ** 234خوزستاندوچرخه برقی
1398/03/18محمد خراسانی0919 ** ** 031تهران5 جایزه 20 میلیونی
1398/03/18آیلار پناهی0991 ** ** 891تبریز5 جایزه 20 میلیونی
1398/03/18میثم داداشی0919 ** ** 617زنجان5 جایزه 20 میلیونی
1398/03/18رضا قاسمی0914 ** ** 459اردبیل5 جایزه 20 میلیونی
1398/03/18حلیمه کهن0917 ** ** 652هرمزگان5 جایزه 20 میلیونی
1398/03/21لیلا محمدپور حلاج0919 ** ** 182شبسترگوشی هوشمند
1398/04/04علی محمد امراللهی0912 ** ** 549تهرانگوشی هوشمند
1398/04/18زهره الیکایی0919 ** ** 101گرمسارGalaxy S10
1398/04/18خاطره فروهر0936 ** ** 289اصفهان500 هزار تومان
1398/04/17حسن اسلام جو0917 ** ** 006شیراز500 هزار تومان
1398/03/28بهروز اسمعیل زاده0919 ** ** 928زنجانگوشی هوشمند
1398/04/19محمد خاسی0918 ** ** 077سقز500 هزار تومان
1398/04/21رضا سلمان پور0912 ** ** 699تهران500 هزار تومان
1398/04/20صادق حاتمی0919 ** ** 320ایلام500 هزار تومان
1398/04/25مریم نوری فر0919 ** ** 386تهرانگوشی هوشمند
1398/04/24زهرا اجرایی0915 ** ** 256اردکان500 هزار تومان
1398/04/22سید مجتبی عابدی0990 ** ** 871تهران500 هزار تومان
1398/04/31ماشاالله انتظاری0914 ** ** 057تبریز5 جایزه 20 میلیونی
1398/04/31مائده صالحی0912 ** ** 223کرج5 جایزه 20 میلیونی
1398/04/31محمدرضا رمضانی علوی0912 ** ** 218تهران5 جایزه 20 میلیونی
1398/04/31فصل ربی حیدری0919 ** ** 520اسلامشهر5 جایزه 20 میلیونی
1398/04/31نوری حکیمی0918 ** ** 458بانه5 جایزه 20 میلیونی
1398/05/08منصور پورمراد0990 ** ** 541شاهین دژآیفون XR
1398/05/22منصور طهماسبی فولادی0916 ** ** 306خرم آبادگوشی هوشمند
1398/05/31محبوبه بابامیری سید0912 ** ** 368قمپژو 206
1398/06/05بهمن نوتاش0914 ** ** 644پارس آباد مغانگوشی هوشمند
1398/06/12مریم رضایی0912 ** ** 369تهرانگوشی هوشمند
1398/06/26مهدی قریبی0912 ** ** 614تهرانسفر کربلا و مشهد
1398/06/26اصغر فلاح0913 ** ** 068کاشانسفر کربلا و مشهد
1398/06/26حسن بیرقی0910 ** ** 305تهرانسفر کربلا و مشهد
1398/06/31آرزو نوروزی0919 ** ** 156تهرانپژو 206
1398/07/02علی صبوت0914 ** ** 112تبریزسفر کربلا و مشهد
1398/07/02شهاب نیری0910 ** ** 920پردیسسفر کربلا و مشهد
1398/07/09مرتضی فروغی0910 ** ** 568تهرانسفر کربلا و مشهد
1398/07/09معصومه حیدری0910 ** ** 962قمسفر کربلا و مشهد
1398/07/23امیرمجتبی فارسی جانی0912 ** ** 832تهرانیک دستگاه XBOX یا PS4
1398/08/21ام لیلا عبدالملکی0936 ** ** 997تنکابنiPhone 11 Pro
1398/09/12حسین فعله گری0918 ** ** 369قروهiPhone 11
1398/09/26یوسف دارابی0919 ** ** 226ملارد1 دستگاه PS4
1398/10/02حسین افشون0916 ** ** 389اهواز3 خودرو 206
1398/10/03اصغر کابلی0919 ** ** 074زنجان1 دستگاه PS4
1398/10/03کمیل وندایی0990 ** ** 705همداندوربین عکاسی
1398/10/03محبوبه حسینی0919 ** ** 865تهرانگوشی هوشمند A50
1398/10/10علی عسگری0918 ** ** 199کرمانشاه1 دستگاه PS4
1398/10/24احمد حسن پور0913 ** ** 789لردگانگوشی هوشمند A50
1398/11/01فاطمه زارعی کهبد0919 ** ** 474رشت2 خودروی 206
1398/11/15محمود معدنچی0919 ** ** 325تهرانگوشی هوشمند A50
1398/12/01رضا قنبری0919 ** ** 524اراکپژو 206
1398/12/01سیده فاطمه اقبالیان0911 ** ** 342رشتiPhone 11
1398/12/13وحید گیائی0911 ** ** 531گیلان1 دستگاه PS4
1398/12/13نسیم بردونی0913 ** ** 564اردستانگوشی هوشمند A50
1398/12/20زهرا عسگری0919 ** ** 911تهرانGalaxy S20
1398/12/27حسن خدادادی0910 ** ** 104زنجانiPhone 11
1399/01/03محمد دهقانی فیروزآبادی0912 ** ** 282قمپژو 206
1399/01/23سیدمحمود حسینی0915 ** ** 583تربت حیدریهiPhone 11 یا Galaxy S20
1399/02/01سکینه عباسیان0990 ** ** 055ساوهگوشی iPhoneXR
1399/02/01فرزاد محمدزاده0918 ** ** 320سنندجپژو 206
1399/02/08محسن کریمی0910 ** ** 181کرج2 گوشی هوشمند سامسونگ
1399/02/08موسی بابایی0917 ** ** 644چرام2 گوشی هوشمند سامسونگ
1399/02/22رضا مجرد0915 ** ** 076تربت حیدریهiPhone XR
1399/02/22خدیجه جهانی0993 ** ** 921همدان10 ربع سکه برای 10 نفر
1399/02/22فرهاد ملکی0991 ** ** 296کهریزک10 ربع سکه برای 10 نفر
1399/02/22حسین بهرامی0917 ** ** 138میناب10 ربع سکه برای 10 نفر
1399/02/22زهرا قوشی0913 ** ** 864اصفهان10 ربع سکه برای 10 نفر
1399/02/22امینه رئیسی0910 ** ** 915قم10 ربع سکه برای 10 نفر
1399/02/22احمد سیف علیپور0938 ** ** 779کرمان10 ربع سکه برای 10 نفر
1399/02/22محمد میرزائی0914 ** ** 515تبریز10 ربع سکه برای 10 نفر
1399/02/22لیلا روزبهانی0935 ** ** 654ملایر10 ربع سکه برای 10 نفر
1399/02/22احمد علی ایلخانی پور0913 ** ** 021کرمان10 ربع سکه برای 10 نفر
1399/02/22سیدحسین موسوی0919 ** ** 699قزوین10 ربع سکه برای 10 نفر
1399/02/29مسلم بیگدلی0919 ** ** 872زنجان3 کمک هزینه سفر زیارتی
1399/02/29علیرضا علیزاده0991 ** ** 721کرمانشاه3 کمک هزینه سفر زیارتی
1399/02/29محمدحسین شکری0919 ** ** 855لواسان3 کمک هزینه سفر زیارتی
1399/03/12داود کاسی پور0919 ** ** 942قزوین3ربع سکه برای 3نفر
1399/03/12سجاد تیموریان0918 ** ** 171ایلام3ربع سکه برای 3نفر
1399/03/12حسین ابراهیمی0918 ** ** 474مرکزی3ربع سکه برای 3نفر
1399/03/12غنیمت جنگاه0914 ** ** 417اردبیلگوشی هوشمند سامسونگ
1399/03/20فرشته بازقندی0901 ** ** 637سبزوارگوشی iPhone XR
1399/03/26رسول نسیمی0914 ** ** 608تبریز10 ربع سکه به 10 نفر
1399/03/26جهانگیر شیرخانی0917 ** ** 341آباده10 ربع سکه به 10 نفر
1399/03/26زهرا افراه0917 ** ** 764ارسنجان10 ربع سکه به 10 نفر
1399/03/26اکرم جعفری0914 ** ** 693اردبیل10 ربع سکه به 10 نفر
1399/03/26حسین سابقی0913 ** ** 500خراسان جنوبی10 ربع سکه به 10 نفر
1399/03/26حسین قلندری0917 ** ** 820بوشهر10 ربع سکه به 10 نفر
1399/03/26شیرین کنارکردی0913 ** ** 250اصفهان10 ربع سکه به 10 نفر
1399/03/26زهرا امینائی0919 ** ** 623تهرانگوشی هوشمند سامسونگ
1399/03/26آدم صابروزهی0915 ** ** 140سیستان و بلوچستان10 ربع سکه به 10 نفر
1399/03/26محمد رحیم خانی0916 ** ** 201خوزستان10 ربع سکه به 10 نفر
1399/03/07رضا هدایتی0919 ** ** 427قمپژو 206
1399/04/10عبدالرضا طاهری0919 ** ** 004کرجگوشی هوشمند سامسونگ
1399/04/16انسیه کریم زاده مقدم0991 ** ** 381تربت حیدریهپژو 206
1399/04/23شهرزاد روح0919 ** ** 462تهران5ربع سکه برای 5نفر
1399/04/23میکائیل قلی پور0910 ** ** 841تهران5ربع سکه برای 5نفر
1399/04/23ادریس کارگر0918 ** ** 371مریوان5ربع سکه برای 5نفر
1399/04/23جواد عابدی0913 ** ** 135اصفهان5ربع سکه برای 5نفر
1399/04/23حسن زادسر0930 ** ** 353بندر لنگه5ربع سکه برای 5نفر
1399/04/23مهدی سلیمی0918 ** ** 075کرمانشاهگوشی هوشمند سامسونگ
1399/04/30سعادت تعمیدی باغ بهزادی0917 ** ** 380چهارمحال و بختیاریگوشی هوشمند سامسونگ
1399/05/06نرجس سلیمانی فر0916 ** ** 315قمگوشی هوشمند سامسونگ
1399/05/23عبداله بردیا0991 ** ** 982اصفهان3 جایزه 5 میلیون تومانی
1399/05/23فریبا نوائی بروجنی0913 ** ** 150اصفهان3 جایزه 5 میلیون تومانی
1399/05/23عبدالرحمان جانی قندک0915 ** ** 172مشهد3 جایزه 5 میلیون تومانی
1399/05/23سید اکبر صالحی0916 ** ** 685خوزستانپژو 206
1399/06/02ملیحه نجمائی 0917 ** ** 772هرمزگانگوشی هوشمند سامسونگ
1399/06/16حمزه روشندل0990 ** ** 089نیک شهرگوشی هوشمند سامسونگ
1399/06/23اسمعیل علی نصب0939 ** ** 232کرجگوشی هوشمند سامسونگ
1399/07/01حلیمه موسوی نسب0991 ** ** 300لامردگوشی هوشمند سامسونگ
1399/07/07شهلا پاک پور0914 ** ** 788تبریزپژو 206
1399/07/13هومن پنجه شاهی0919 ** ** 233تهران3 کمک هزینه سفر به عتبات
1399/07/13علیرضا آقایی0939 ** ** 883کرج3 کمک هزینه سفر به عتبات
1399/07/13محسن گروسی0918 ** ** 922نسیم شهر3 کمک هزینه سفر به عتبات
1399/07/28مصطفی جلالی0913 ** ** 379اردکانگوشی هوشمند سامسونگ
1399/07/28مرتضی هاشمی0991 ** ** 469اصفهان3 ربع سکه
1399/07/28حمزه دانش فر0917 ** ** 424نی ریز3 ربع سکه
1399/07/28خسرو میرزاپور0910 ** ** 346مراغه3 ربع سکه
1399/08/06عباسعلی جناتی0915 ** ** 958سبزوارگوشی هوشمند سامسونگ
1399/08/20محمدعلی محمدی0914 ** ** 209ماکوگوشی هوشمند سامسونگ
1399/08/26علی مردانی0914 ** ** 170ارومیهپژو 206
1399/09/12پریسا حیسنی0913 ** ** 134تهران3ربع سکه برای 3نفر
1399/09/12مهدی باقری فر0911 ** ** 015نوشهر3ربع سکه برای 3نفر
1399/09/12علیرضا شیخ مکانی0935 ** ** 620پلدختر3ربع سکه برای 3نفر
1399/09/27حسن اصلانی نیا0913 ** ** 133مشهدگوشی هوشمند پرچمدار
1399/09/27سید علی موسوی مورکانی0913 ** ** 461لنجان3 ربع سکه برای 3 نفر
1399/09/27سید محسن حسینی0912 ** ** 508قم3 ربع سکه برای 3 نفر
1399/09/27عسگر علی نیا آهندانی0911 ** ** 308رشت3 ربع سکه برای 3 نفر
1399/09/30ثمانه نشهری0912 ** ** 311همدان3ربع سکه برای 3نفر
1399/09/30زیبا بارانی 0915 ** ** 794قلعه گنج3ربع سکه برای 3نفر
1399/09/30معصومه رحمتی0919 ** ** 309تهران3ربع سکه برای 3نفر
1399/09/30علی ایزانلو 0915 ** ** 680بجنورد20 جایزه 50 میلیون تومانی
1399/10/07حسین حیدری خوشکاروندانی0911 ** ** 065آستانه اشرفیه20 جایزه 50 میلیون تومانی
1399/10/14معین بلاغی اینالو0917 ** ** 088فارس20 جایزه 50 میلیون تومانی
1399/10/22سید رسول طباطبائی پیکانی0916 ** ** 256اصفهان20 جایزه 50 میلیون تومانی
1399/11/05سمیه عبدی0913 ** ** 245یزد20 جایزه 50 میلیون تومانی
1399/11/12الهام لاله رنگی0911 ** ** 700گرگانهفته های 50 میلیونی
1399/11/19حامد علی نژاد علویان 0914 ** ** 252مراغههفته های 50 میلیونی
1399/11/26مینا سلحشوران0915 ** ** 842سیستان و بلوچستانهفته های 50 میلیونی
1399/12/12سمیه عظیمی0912 ** ** 513تهرانپژو 206
1399/12/30مریم طباطبائی0993 ** ** 732تبریزجوایز 50 میلیونی
1399/12/30منصوره حیدری آلوکنده0911 ** ** 787مازندرانجوایز 50 میلیونی
1399/12/30علی احمدی0933 ** ** 054خوی 20 جایزه 50 میلیون تومانی
1399/01/25فاطمه فرج الهی 0912 ** ** 313تهرانگوشی هوشمند سامسونگ
1400/01/09محسن نعمتی0916 ** ** 965فارسجوایز 50 میلیونی
1400/01/09محمد علیزاده0915 ** ** 156خراسان جنوبیجوایز 50 میلیونی
1399/11/05معصومه شاهمرادی 0991 ** ** 775زنجان20 جایزه 50 میلیون تومانی
1400/01/29حسین آذین فر0917 ** ** 381فارسجوایز 50 میلیونی
1400/02/05محسن یاوری0918 ** ** 491کرمانشاهجوایز 50 میلیونی
1400/02/19معصومه روحی0937 ** ** 095مازندرانجوایز 50 میلیونی
1400/02/27سجاد قنبری زاده0913 ** ** 672کرمانجوایز 50 میلیونی
1400/03/05علی دشتی0919 ** ** 126اردبیلپژو 206
1400/03/30مرتضی سازور0919 ** ** 419تهران2 گوشی هوشمند سامسونگ
1400/03/30داریوش هلیلی0919 ** ** 360تهران2 گوشی هوشمند سامسونگ
1400/04/06محمدرضا غفوری زارج0913 ** ** 603یزدجوایز 50 میلیونی
1400/04/22مسعود میمندی0913 ** ** 369یزدپلی استیشن 5
1400/04/31هوشنگ جمشیدیان0992 ** ** 316اصفهانPlay Station 5
1400/05/07زهرا هدایتی راد0917 ** ** 186کهکیلویه و بویر احمدپژو 206
1400/05/17فرهود بختیاری0918 ** ** 204همدانPlay Station 5
1400/05/24فرضعلی کشتکار باقری0993 ** ** 244قزوین3 کمک هزینه سفر به عتبات
1400/05/24مجید مجد0918 ** ** 796محلات3 کمک هزینه سفر به عتبات
1400/05/24نرگس خالقی قنات غستانی0913 ** ** 452کرمان3 کمک هزینه سفر به عتبات
1400/06/07مسلم نوبهار0991 ** ** 435اردبیلپژو 206
1400/06/22سمیرا نازی0914 ** ** 460نقده3 ربع سکه طلا
1400/06/22مسعود پالانی0992 ** ** 936کرند غرب3 ربع سکه طلا
1400/06/22شهربان روهنده پور 0939 ** ** 519رودان3 ربع سکه طلا
1400/07/04حمید محمد صادقی0930 ** ** 153قوچان3 کمک هزینه سفر به عتبات
1400/07/04مرتضی حقیقت0913 ** ** 173گلپایگان3 کمک هزینه سفر به عتبات
1400/07/04احمد منوچهری نیا0913 ** ** 190کرمان3 کمک هزینه سفر به عتبات
1400/07/18محمد محبی0919 ** ** 193تهرانشمش طلا 10 گرمی
1400/08/05مسعود بیدمشگی0918 ** ** 735کرمانشاهپژو 206
1400/08/16سید سعید معین0990 ** ** 575مشهدگوشی هوشمند
1400/08/23سپیده شیعتی0916 ** ** 212دزفول3 ربع سکه طلا
1400/08/23سید نورالدین حسینی فرد0910 ** ** 572لرستان3 ربع سکه طلا
1400/08/23بی بی رباب سیدی یزد0913 ** ** 187یزد3 ربع سکه طلا
1400/08/30کامران عرب0910 ** ** 984قزوین Play Station 5
1400/09/08حسن مهرابی کوشکی0913 ** ** 033اصفهانپژو 206
1400/09/16عباس صفر زاده طراز کوهی0919 ** ** 614تهران3 ربع سکه طلا
1400/09/16سمانه امیر صالحی0990 ** ** 257آمل3 ربع سکه طلا
1400/09/16سید سلام محمدی0918 ** ** 122سقز3 ربع سکه طلا
1400/10/01کامران عرب0910 ** ** 984قزوینجایزه 50میلیونی
1400/10/19سیده سحر نورانی نجفی0911 ** ** 427تالشپژو 206
1400/11/06حسین مقیمی حیدرانلو0914 ** ** 624آذربایجان غربیجایزه 50میلیونی
1400/11/27سید مصطفی سیدی مقدم0915 ** ** 214خراسان رضویجایزه 50میلیونی
1400/12/08اکرم اردی مجارشین0937 ** ** 902آذربایجان شرقیپژو 206
1400/12/20سحر قربانی خلیفه قشلاقی0914 ** ** 911اردبیلجایزه 50 میلیونی
1401/01/16مهدی ایلچی0915 ** ** 291خراسان رضویجایزه 50 میلیونی
1401/01/29رضا تیموری0935 ** ** 045تهرانجایزه 50 میلیونی

قرعه‌کشی و جوایز آینده